Instituti për Paqe, Zhvillim dhe Inovacion Acli (ACLI-IPSIA)

Acli Ipsia në Shqipëri, është degë e shoqatës italiane Ipsia, dhe është aktive që nga Nëntor 2007. Shoqata ka qëllime të shumta, dhe aktivitetet e tyre synojnë:

– promovimin e iniciativave zhvilluese bashkëpunuese dhe ndërgjegjësimin e publikut në përdorimin e teknologjisë për paqe dhe zhvillim;

– promovimin e shërbimit publik, rritjen e vullnetarizmit dhe të ofrojë hapësira të organizuara për anëtarët ACLI dhe operatorët e shërbimeve sociale;

– të përkrahë dhe ndërmarrë aktivitete të qëndrueshme edukative për zhvillim, me qëllim ndërtimin e një të ardhme bazuar në respektin për dallimet kulturore dhe fetare;

– të përkrahin afirmimin e të drejtave të njeriut, dhe të informojë publikun mbi çdo iniciativë kulturore etj.

Leave a Reply