Shoqata e Zhvillimit të Bujqësisë së Rretheve Malore (ADAD Malore)

logo adad New

Shoqata ADAD Malore është një organizatë profesionale bujqësore, me qëllime jopolitike, joqeveritare dhe jofitimprurëse dhe ka për qëllim ‘Të ndihmojë prodhuesit dhe më gjerë banorët e zonave rurale të organizohen për të marrë në ngarkim zhvillimin e tyre dhe për të ngritur funksione dhe shërbime që janë të nevojshme për to”.

Shoqata ushtron veprimtarinë e saj në funksion të zhvillimit bujqësor dhe rural.

Veprimtaria e saj konsiston në:

  • Zgjerimin e dinamikës profesionale për të trajtuar më mirë çështje me rëndësi kombëtare në strukturimin e aktorëve për zhvillimin bujqësor dhe rural;
  • Ndikimin në rritjen e rolit dhe mbrojtjen e interesave të prodhuesve;
  • Edukimin dhe formimin e prodhuesve dhe specialistëve për rritjen e aftësive tekniko – profesionale;
  • Nxitjen e zhvillimit bujqësor dhe përcjelljen e asistencës teknike pranë prodhuesit etj.

Leave a Reply