Komentar “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale”

Komentari “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale” është një dokument politikash që synon të sjellë në vëmendjen e aktorëve publikë, jopublikë dhe donatorëve një paradigmë të re për zbatimin e zhvillimit rural me pjesëmarrje përmes qasjes Leader. Dokumenti synon të advokojë për zhvillimin e integruar dhe të qëndrueshëm të komuniteteve rurale në vend në zbatim të politikës së Bashkimit Evropian (BE) të Zhvillimit Vendor të Udhëhequr nga Komuniteti (CLLD/LEADER) duke u përpjekur të ndërgjegjësojë mbi sfidat në nivel kombëtar dhe vendor në këtë drejtim. Komentari është në dy gjuhë (Shqip/Anglisht).

Këtu mund të aksesoni Komentarin.

Leave a Reply