Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)

idm

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim operon që në vitin 1999, në Shqipëri. Departamenti i Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar (Local Governance and Integrated Development – LGID) është një nga departamentet më të vjetër në Institutin për Demokraci e Ndërmjetësim....

Gratë në Bujqësinë e Qëndrueshme (WSA)

wsa

Organizata ‘Gratë në Bujqësinë e Qëndrueshme’ është themeluar në vitin 2006.  Nisma për krijimin e WSA, kishte në zanafillën e saj, ‘plogështinë’ e përgjithshme me të cilën funksiononin strukturat qëndrore dhe lokale të qeverisjes, progresin e pakët dhe kaotik...

Fondacioni CESVI Onlus (CESVI)

cesvi

CESVI ëshë i pranishëm në Shqipëri që prej vitit 1997, fillimisht në zonat e Shqipërisë së mesme dhe të Jugut si Sarandë, Gjirokastër, Përmet, Delvinë, Lushnjë dhe Fier. Projektet e Cesvi kanë qënë të fokusuara në sektorin e emergjencës...

AGRO PUKA

agropuka

AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësore dhe blegtorale në rrethin e Pukës (në Shqipërinë e Veriut). AGROPUKA është themeluar në vitin 2001 me mbështetjen e konsiderueshme të Bashkëpunimit Zviceran (SDC). AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve e mirë...

Agritra Vision

AGRITRA

Agritra-Vizion  është  një organizatë jofitimprurese  që vepron në Dibër perj 15 vitesh ,në fillim si projekt i NNV dhe që nga 2001 funksionon si organizatë më vete. Misioni Forcimi i pozitës social-ekonomike  të grave dhe vajzave në Dibër nëpërmjët...

AGRINET

agrinet

AgriNet është një organizatë që zhvillon aktivitete në uljen e varfërisë dhe zhvillimin rural. Aktiviteti i saj shtrihet në rrethet Korcë, Elbasan dhe Peshkopi. Organizata  është regjistruar në Shkurt të vitit 2005. Misioni AgriNet ka për qëllim që në...

Agjencia për Zhvillimin e Zonave Malore (MADA)

mada

MADA funksionon si një agjenci e specializuar për nxitjen e zhvillimit ekonomik në zonat rurale malore të Shqipërisë (rrethet me mbi 50% të sipërfaqes së tyre të klasifikuar si zonë malore). MISIONI Misioni i Agjencisë është të përmirësojë cilësinë...

DEKLARATË PËR SHTYP – Aleanca e Komunitetit Rural Europian, PREPARE Partneriteti për Europën Rurale dhe Shoqata LEADER Europiane për Zhvillim Rural

DEKLARATË PËR SHTYP                                                                          7 Nëntor, 2015 Për përdorim të menjëhershëm           E gjithë Evropa do të jetojë! Njerëzit nga zona rurale në Europë afirmojnë të drejtat e tyre! Në Parlamentin e Dytë Evropian, të organizuar nga 4...