+355 (04) 2400241 info@anrd.al

MADA funksionon si një agjenci e specializuar për nxitjen e zhvillimit ekonomik në zonat rurale malore të Shqipërisë (rrethet me mbi 50% të sipërfaqes së tyre të klasifikuar si zonë malore).

MISIONI

Misioni i Agjencisë është të përmirësojë cilësinë e jetës së njerëzve në zonat malore rurale në Brenda kuadrin  të vizionit të zhvillimit të zonave malore, inkurajimi i zhvillimit të balancuar dhe të qëndrueshëm, mbështetja e aktiviteteve zhvilluese me baze pjesëmarrje, targetimi me prioritet duke i dhënë mbështetje konkrete për zhvillimin e sektorit të bujqësisë me një avantazh konkurrues në treg.

Mbështet ofruara nga MADA:

 • Testimi, demonstrim dhe përhapjen e teknologjive të përparuara në prodhimin, përpunimin dhe marketimin e produkteve bujqësore;
 • Ngritja e kapaciteteve profesionale për prodhuesit dhe përpunuesit e sektorit bujqësor;
 • Përmirësimi i zinxhirëve të vlerës të produkteve agro-ushqimore;
 • Zhvillimi i turizmit rural malor;
 • Mbështetje për organizimin e komunitetit rural dhe angazhimit në proceset e zhvillimit lokal;
 • Mbështetje për zhvillimin e aktiviteteve tjera ekonomike rurale;
 • Mbështetje për forcimin e kapaciteteve të pushtetit lokal;
 • Ndërtimi dhe forcimi i zhvillimit te zones malore forum;
 • Përmirësimi i infrastrukturës së vogël ekonomike në të zonat rurale malore;
 • Mbështetje për partneritetet privat-privat dhe publik-privat për rritjen e investimet në zonat malore në rritje;
 • Indentifimimi dhe përhapja e praktikave më të mira dhe menaxhimin e shëndetit të kafshëve;