+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Qendra CBS është një organizatë jofitimprurëse e cila ka për qëllim të përmbushë këto objektiva dhe të arrijë qëllimet e mëposhtme:

  • Kryen këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistencë të specializuar apo synojnë rritjen dhe përmirësimin e performancës së veprimtarisë së tyre.
  • Qendra këshillon ose asiston financimim me kredi e klientëve individë ose biznese të vogla dhe të mesme, këshillon ose asiston financimet e individëve dhe organizatave bujqësore ose në zonat rurale, këshillon ose asiston rritjen e performancës teknike të individëve, organizatave ose bizneseve duke përfshirë dhe bankat dhe institucionet financiare.
  • Qendra CBS ofron gjithashtu dhe trajnime të karakterit teknik dhe operacional për veprimtari të ndryshme biznesi dhe menaxhimi si dhe mundëson krijimin e sistemeve të informacionit për të mbështetur menaxhimin e suksesshëm të veprimtarisë.