+355 (04) 2400241 info@anrd.al
Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Që në fillim të lançimit të tij në 1991 nga Komisioni Europian si një iniciativë Komunitare, qasja e zhvillimit lokal LEADER i ka ofruar komuniteteve rurale në BE një metodë për përfshirjen e partnerëve lokal në formësimin e zhvillimit të së ardhmes së vendbanimit të...

Instituti i Bujqësise Biologjike (IBB)

Qëllimet kryesore të IBB janë të kryejë kërkime në fushën e bujqësisë biologjike dhe të sistemeve të ushqimit, duke patur parasysh aspektet ushqyese, mjedisore dhe socio-ekonomike; të zhvillojë një shërbim këshillimi për fermerët sipërmarrësit dhe rrjetin e shërbimit...

Creative Business Solutions (CBS)

Qendra CBS është një organizatë jofitimprurëse e cila ka për qëllim të përmbushë këto objektiva dhe të arrijë qëllimet e mëposhtme: Kryen këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistencë të...

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ANRD

Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural mbajti takimin e saj të radhës më 30 qershor 2016. Axhenda e takimit përfshiu çështje të rëndësishme që lidhen  me progresin, planet e veprimit në të ardhmen si dhe ndër të tjera dhe me çështje të...
Takimi PREPARE 2016

Takimi PREPARE 2016

14 – 17 Shtator 2016: Takimi PREPARE dhe Mbledhja e Përgjithshme e PREPARE AISBL Ky event – që do të zhvillohet në Voskopojë, Korçë, Shqipëri, ka në fokus të gjithë partnerët PREPARE. Ai përfshin shkëmbimin tematik shumë kombësh në kuadër të projektit ALTER. Programi,...
Qasja LEADER – udhëzues

Qasja LEADER – udhëzues

Ky Udhëzues i Komisionit Europian prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Ajo ofron disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet në nivel vendor, si pjesë integrale e politikës së...