+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky dokument prezanton një përmbledhje të analizave, gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore të punës të Rrjetit Shqiptar të Zhvillimit Rural përsa i përket punës tematike me qasjen Leader në pesë vitet e fundit (2018-2022).

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (2022). Rezolutë. Rilindja e komuniteteve rurale përmes jetësimit të qasjes LEADER në Shqipëri: Akademia e zhvillimit të integruar vendor “LEADER” – domosdoshmëri për të garantuar suksesin e zbatimit të zhvillimit vendor të udhëhequr nga komuniteti.

Download in Albanian only.