+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

Evente

Politikat kombëtare të zhvillimit bujqësor dhe rural në fokus të debatit publik

Tryeza kombëtare u organizua në vijim të procesit të konsultimit mbarëkombëtar me forumet rajonale të Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës i cili u zhvillua përgjatë muajit nëntor 2018. Tetë takime konsultuese sollën së bashku rreth 250 pjesëmarrës, të cilët përfaqësojnë fermerë, organizata të shoqërisë civile, autoritete lokale, duke përfshirë bashkitë dhe këshillat e qarqeve, drejtoritë e bujqësisë, universitetet dhe sipërmarrës në agroturizëm, bujqësi, bimë medicinale, blegtori, bletari, etj.

Publikime

LETËR POZICIONIMI mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Përgatitja e Letrës së Pozicionimit është nxitur nga shqetësimet e fermerëve dhe sipërmarrësve rural rreth sfidave të shumta që ndeshin për të siguruar ndihmë dhe mbështetje komplementare publike të aktiviteteve të tyre ekonomike. Letra e Pozicionimit përfaqëson një përpjekje për të trajtuar disa nga sfidat kryesore dhe ofrimin e rekomandimeve për adresimin e barrierave që pengojnë programet dhe instrumentet publikë mbështetës të sektorit të jenë efektive për të dhënë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme në kohë.

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe institucione të tjera publike të NDËRTOJNË DIALOG...

Workshope

Konferenca & Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita & Turne

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve, botën akademike dhe aktorë të tjerë për të rishikuar progresin aktual në zhvillimin rural dhe promovuar ndryshime në politika dhe praktika që sigurojnë se “Axhenda Rurale” do të zhvillohet dhe do të jetë përfshirëse për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunitetet rurale, si dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve etj.

Anëtarët Anrd

Programe / Projekte


Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

“Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe nga poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” është një projekt 32 mujor, financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian,...

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Projekti NAGE - Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër - është një projekt trevjeçar, financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të thirrjes "OBJEKTIVAT E SHOQËRISË CIVILE DHE PROGRAMI I MEDIAS 2016-2017" mbi Konsolidimin e Rrjeteve Tematike Rajonale të...

Tematikat


LEADER/CLLD

 

Fermat e vogla &familjare

 

Ekonomi e gjelbër

 

Zinxhirët e vlerës

 

,

Bujqësi e qëndrueshme

 

Përfshirja sociale

 

Agro-turizëm

 

Agrobiznes

 

Anrd

Postimet e fundit

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

 

Regjistrohu