+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

Evente

Takime Rajonale “Lidhja e aktorëve dhe nismave vendore për praktika të qëndrueshme në zhvillimin rural”

Takimet rajonale pasuan forumet vendore të organizuara në 12 qarqet e vendit dhe mblodhën rreth 120 pjesëmarrës. Takimet rajonale synuan të fuqizojnë aktorët vendorë për të influencuar një mjedis inkurajues për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Roli dhe kontributi i aktorëve aktivë në rajon në lidhje me ndërhyrjet e 100 fshatrave ishte në fokus të diskutimeve. Bazuar në zhvillimet e momentit në zhvillimin rural, në fokus të takimeve rajonale ishte dhe përcaktimi i mjeteve efektive për të adresuar nevojat në lidhje me programin 100 fshatrat.

Publikime

Komentar “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale”

Komentari “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale” është një dokument politikash që synon të sjellë në vëmendjen e aktorëve publikë, jopublikë dhe donatorëve një paradigmë të re për zbatimin e zhvillimit rural me pjesëmarrje përmes qasjes Leader.

Workshope

konferenca dhe Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita / Turne

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve, botën akademike dhe aktorë të tjerë për të rishikuar progresin aktual në zhvillimin rural dhe promovuar ndryshime në politika dhe praktika që sigurojnë se “Axhenda Rurale” do të zhvillohet dhe do të jetë përfshirëse për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunitetet rurale, si dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve etj.

Anëtarët Anrd

Anrd

Programe / Projekte


Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

“Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe nga poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” është një projekt 32 mujor, financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian,...

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Projekti NAGE - Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër - është një projekt trevjeçar, financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të thirrjes "OBJEKTIVAT E SHOQËRISË CIVILE DHE PROGRAMI I MEDIAS 2016-2017" mbi Konsolidimin e Rrjeteve Tematike Rajonale të...

Anrd

Tematikat


LEADER/CLLD

 

Fermat e vogla &familjare

 

Ekonomi e gjelbër

 

Zinxhirët e vlerës

 

,

Bujqësi e qëndrueshme

 

Përfshirja sociale

 

Agro-turizëm

 

Agrobiznes

 

Anrd

Postimet e fundit

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

 

Regjistrohu