+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural DIALOGU KOMBËTAR MBI QEVERISJEN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL - DOMOSDOSHMËRI JETIKE Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese,...

read more

Komentar “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave”

Komentari “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale” është një dokument politikash që synon të sjellë në vëmendjen e aktorëve publikë, jopublikë dhe donatorëve një paradigmë të re...

read more

Deklarata e Parlamentit të parë Rural Shqiptar 2017

Miratuar në sesionin përmbyllës të Parlamentit të Parë Rural Shqiptar, mbajtur në sallën plenare të Kuvendit të Shqipërisë më 30 Shtator 2017, Deklarata e Parlamentit të parë Rural Shqiptar përmban një set sfidash dhe rekomandimesh që adresojnë prioritetet zhvillimore...

read more

Broshurë “Parlamenti i I-rë Rural Shqiptar”

Broshura e Parlamentit të parë Rural Shqiptar prezanton nismën e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për të zhvilluar një “Parlament Rural”. Kjo platformë synon të mbështesë praktikat europiane për zhvillimin rural si një projekt zhvillimi ekonomik dhe social...

read more

Infografik: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Ky infografik tenton të paraqesë rrjedhën kronologjike të aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të mbajtjes së Parlamentit të parë Rural Shqiptar, nga inicimi i idesë deri në finalizimin dhe miratimin e Deklaratës së përbashkët. Infografik mbi historinë e Parlamentit të...

read more

Bëhu pjesë e ANRD!

 
Regjistrohu