+355 (04) 2400241 [email protected]

Raporti Vjetor 2022 i Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të arritjeve, sfidave dhe ndikimit tonë në vitin e kaluar. Raporti financiar është pjesë përbërëse e Raportit Vjetor.
Raporti paraqitet nga Koordinatori Kombëtar në Bordin Ekzekutiv të ANRD dhe miratohet nga Asambleja e Përgjithshme më 07 Prill 2023.

Për të lexuar raportin, ju lutemi të klikoni këtu.