+355 (04) 2400241 [email protected]

Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Help – Hilfe zur Selbsthilfe është një organizatë me bazë në Bonn, Gjermani e cila ofron ndërhyrje emergjente dhe pro-grame zhvillimore në 23 shtete të botës. Në Shqipëri, Help po implementon projektin rajonal “Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor” me qëllim nxitjen e punësimit dhe vetëpunësimit tek grupet më në nevojë me në fokus gratë dhe të rinjtë.

FUSHAT E VEPRIMIT

Programe të strukturuara për t’ju mundësuar qasjen në punësim te rinjve, grave dhe personave nga grupe të mënjanuara.

Përkrahje për integrimin shoqëror përmes punësimit për persona që kanë vuajtur dënimin me burgim dhe për pakicën Rome.

Programe për nxitjen dhe përkrahjen e start-up, sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe të bizneseve sociale.

Ndërhyrje të menjëhershme në përkrahje të personave të ndikuar në raste emergjen-cash natyrore, shoqërore apo industriale.

Shërbime sociale dhe ndërtim banesash sociale, inovacion, arsim dhe shëndetesi.