+355 (04) 2400241 [email protected]

KËRKESË PËR OFERTË

Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për trajnime” për organizatën jo-qeveritare “Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural” në kuadër të projektit Support the economic and social empowerment of rural women in the municipalities of Puke, Elbasan and Kolonje

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “Ofertë për blerje materialesh për trajnime pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 30.11.2022, ora 17:30   www.anrd.al

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) është një organizatë jofitimprurëse që kontribuon për zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve rurale, duke marë një rol aktiv në proceset reformuese të sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. ANRD promovon advokacinë me orientim nga poshtë-lart për politika efektive rurale që janë më pranë banorëve të komuniteteve rurale, hartuar me pjesëmarrjen e komuniteteve vendore, kuptuar dhe zbatuar me njerëzit në territor.

ANRD ofron ekspertizë në zhvillimin e qëndrueshëm vendor, ndërtim të kapaciteteve, analizë të politikave publike në sektorin bujqësor dhe rural dhe mbështetja e nismave konkrete zhvillimore.

Adresa e dorëzimit të ofertës:

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), Rr. Qemal Stafa, Pazari i ri, pallati n74, kati 2. Tiranë, Shqipëri – www.anrd.al  

Për më tepër shkarkoni dokumentet në lidhjet më poshtë:

AL- Aneks 1 Formulari i Specifikimeve Teknike- Kancelari unwomen

AL- Aneks 2 Formulari i Ofertës Financiare- kancelari UNWOMEN

AL- kerkese per oferte- materiale trajnimi unwomen

ANRD KodiSjelljes_Furnizuesi. unwomendocx