+355 (04) 2400241 [email protected]

Në kuadër të projektit “Forcimi i partneriteteve për zhvillimin vendor përmes fuqizimit të rrjeteve kombëtare dhe rajonale të zhvillimit rural në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga ANRD dhe mbështetur financiarisht nga projekti rajonal i GIZ “Mbështetje për diversifikimin ekonomik të zonave rurale në Evropën Juglindore (SEDRA)”, shpallim thirrjen për aplikim për pjesëmarje në trajnimin për certifikimin e udhërrëfyesve lokalë për të rinjtë që jetojnë në territorin e zonës Mokër-Gorë, specifikisht në njësitë administrative: Proptisht, Trebinjë dhe Velçan dhe Dardhas.

Më shumë informacion mbi programin, kriteret, procedurën dhe formatin e aplikimit gjeni në dokumentin e mëposhtëm.

Thirrje për trajnim, Udhërrëfyes Lokal

Afati përfundimtar për aplikim: 15 prill ora 17:00.