+355 (04) 2400241 [email protected]

Projekti 6-mujor, financuar nga International Visegrad Fund zbatohet nga pesë organizata partnere, prej të cilave tre rrjete kombëtare rurale (Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRDOZ Vidiecky parlament na SlovenskuMagyar Nemzeti Vidéki Hálózat) dhe dy shoqata me përvojë të konsoliduar (LGD Vistula-Terra CulmensisČeskomoravský svaz zemědělských podnikatelů ).

Projekti adreson çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, së bashku me postulatet e New Green Deal të transferuara në zonat rurale të Shqipërisë. Humbjet në biodiversitetin, ndryshimet klimatike, ekstremitetet e motit që ndikojnë në hortikulturën shqiptare (përfshirë pemët, manaferrat, prodhimi i perimeve) dhe braktisja e tokave dhe copëtimi i saj ndikojnë negativisht në Shqipërinë dhe qëndrueshmërinë e sektorit të saj bujqësor, veçanërisht në fermat mikro dhe të vogla.

  • Projekti synon të mbështesë biodiversitetin, të mbrojë dhe të promovojë modele të ekonomisë rrethore midis fermerëve të vegjël shqiptarë.
  • Projekti synon të krijojë një grup udhëheqësish lokalë që do të ndihmojnë fermerët e vegjël të adaptojnë teknikat e tyre të bujqësisë për të ruajtur biodiversitetin në ferma dhe për të rritur ndërgjegjësimin për cenueshmërinë e ndryshimeve klimatike dhe zgjidhjet e adaptimit teknik / bujqësor / bio-inxhinierik në një vetë-qëndrueshme mënyrë efikase dhe me kosto efektive.
  • Projekti synon të promovojë përdorimin e teknologjive të mençura në ferma dhe rregullime që rezultojnë në mbrojtjen e biodiversitetit, zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe përballjen me sfidat e ndryshimit të klimës (p.sh. restaurimi dhe ruajtja e varieteteve të vjetra të të korrave dhe larmia e tyre; menaxhimi i qëndrueshëm i tokës, menaxhimi i pemishte dhe pemë të vjetra dhe restaurimi i shkurreve të frutave, mbjellja e fushave me bimë pas korrjes që sigurojnë tokën me fosfor dhe kalium që ndikon në biodiversitetin, zvogëlon numrin e pesticideve; zgjidhje që lejojnë hyrjen në treg; korrje uji; tokë dhe menaxhim të erozionit ; prezantimi i praktikave inovative të hortikulturës).

Përmes këtij projekti, fermerët do të fitojnë njohuri dhe gjithashtu do të dëshmojnë masa në praktikë që kanë të bëjnë me rritjen e qëndrueshmërisë së bujqësisë shqiptare në fermat e vogla, ruajtjen e mjedisit dhe parandalimin e humbjeve të mëtejshme në biodiversitetin, duke zbatuar pilot të saktë dhe zhvillimin e tij praktik; përmes trajnimeve Farm to Fork Academy, zhvillimi i projekteve të zgjidhjeve të drejtuara nga tutorët dhe ekzekutimi i 3 cmimeve pilot të investimeve. Më tej, projekti do të zvogëlojë njohuritë përmes punëtorive demonstruese për një grup më të gjerë të përfituesve të projektit.

Deklarata e mbështetjes: Projekti bashkëfinancohet nga qeveritë e Çekisë, Hungarisë, Polonisë dhe Sllovakisë përmes Granteve të Visegradit nga Fondi Ndërkombëtar i Visegradit. Misioni i Fondit është të avancojë idetë për bashkëpunim të qëndrueshëm rajonal në Evropën Qendrore.