+355 (04) 2400241 [email protected]

INFORMACION MBI PROJEKTIN:

Që nga shtatori 2022, një konsorcium italo-shqiptar është duke punuar për të mbështetur dhe promovuar prodhimin tradicional bujqësor në rajonin malor të Shqipërisë së Veriut nëpërmjet zbatimit të projektit Ruralbania. Projekti trevjeçar, i financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor, drejtohet nga Volontari nel Mondo RTM dhe zbatohet në partneritet me CIA-Agricoltori Italiani, Rajoni i Emilia-Romagna, ADAD Malore, AgroPuka, Rrjeti Shqiptar për Rurale. Zhvillimi (ANRD), dhe AREB Shkodër – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor.

Projekti synon të rrisë të ardhurat e prodhuesve të vegjël bujqësorë në Shqipërinë e Veriut duke u ofruar atyre akses në shërbime të reja të asistencës bujqësore që janë në përputhje me praktikat më të mira evropiane, mundësi për trajnim të kualifikuar profesional, burime të qëndrueshme prodhuese dhe tregje lokale. Në mënyrë të veçantë, projekti synon të rrisë produktivitetin dhe vlerën e shtuar të arritur nga fermat malore të drejtuara nga familja, të menaxhuara veçanërisht nga gratë, të rinjtë dhe emigrantët e kthyer, që operojnë në zinxhirë furnizimi me potencial të lartë dhe në zona të pafavorizuara të Qarqeve të Shkodrës, Dibrës dhe Kukësit.

INFORMACION I PERGJITHSHEM:

Shteti: Shqiperi
Zona: Qarqet Shkodër, Kukës dhe Dibër
Kohëzgjatja: Shtator 2022 – Gusht 2025
Sektori i synuar: zhvillimi rural, fuqizimi i të rinjve dhe grave
Grupet e synuara:
– ferma të vogla
– stafi i shërbimeve të asistencës bujqësore
– përfaqsues të autoriteteve lokale

Forcimi shërbimeve të asistencës bujqësore dhe rurale që ofrohen për prodhuesit e vegjël në zonat malore të Qarkut Shkodër, Dibër dhe Kukës.

 • Kurs trajnimi mbi praktikat e mira evropiane në fushën e Qendrave të Asistencës Bujqësore (QAB) për shoqatat bujqësore dhe institucionet shqiptare.
 • Asistencë teknike dhe financiare për shoqatat bujqësore për hapjen e 3 Qendrave Pilot të Asistencës Bujqësore dhe Rurale (QABR) në Qarqet e Shkodrës, Dibrës dhe Kukësit
 • Fushata kombëtare e advokimit institucional mbi rëndësinë e qendrave të asistencës bujqësore dhe partneriteteve publike-private për zhvillimin e zonave rurale të pafavorizuara.

Rritja e aksesit në trajnime profesionale të kualifikuara në fushën bujqësore nga fermat e vogla, të menaxhuara veçanërisht nga gratë, të rinjtë dhe emigrantët e kthyer, që operojnë në zinxhirët tradicionalë të furnizimit të zonave malore të Qarqeve të Shkodrës, Dibrës dhe Kukësit.

 • Kurs i azhornuar profesional dhe asistencë teknike për trajnerët e shërbimeve të asistencës bujqësore në fushën e praktikave më të mira bujqësore dhe përpunuese (BAP, PPB).
 • Kurse trajnimi mbi praktikat më të mira bujqësore dhe të përpunimit (BAP, PBB) dhe konsulencë për fermat e vogla që operojnë në zinxhirët e furnizimit dhe zonat e synuara.
 • Kurs azhornimi dhe konsulence për agroturizmet në zonat e synuara në përgjigje të krizës Covid-19.
 • Programi i bursave për 10 fermerë të rinj të talentuar nga zinxhirët e furnizimit dhe zonat e synuara.

Rritja e aksesit në asete të qëndrueshme për prodhim dhe shitje nga prodhuesit e vegjël bujqësorë, veçanërisht gratë, të rinjtë dhe emigrantët e kthyer, që operojnë në zinxhirët e synuar të furnizimit dhe zonat malore.

 • Rizhvillimi/përgatitja e strukturave për ruajtjen, transformimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore nga zinxhirët e furnizimit në zonat e synuara
 • Furnizimi me sete të paisjve për prodhim të qëndrueshëm për fermat e vogla që operojnë në zinxhirët e synuar të furnizimit dhe transferimi monetar në fermat agroturistike në zonat e synuara.
 • Kurs trajnimi dhe asistencë teknike për markat gjeografike cilësore dhe rregulloret e prodhimit për shoqatat bujqësore dhe institucionet shqiptare
 • Fushata kombëtare e marketingut për prodhimin bujqësor nga zinxhirët e furnizimit dhe zonat e synuara.

 

Partnerë: