+355 (04) 2400241 [email protected]
ANRD-Raporti vjetor 2022

ANRD-Raporti vjetor 2022

Raporti Vjetor 2022 i Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të arritjeve, sfidave dhe ndikimit tonë në vitin e kaluar. Raporti financiar është pjesë përbërëse e Raportit Vjetor. Raporti paraqitet nga Koordinatori Kombëtar në Bordin...
Mozaik i jetës rurale

Mozaik i jetës rurale

Ky album fotografik u mundësua nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural në rolin e nën-kontraktorit në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave në Zonat Rurale dhe Turizmi” i cili po zbatohet së bashku me UN Women Albania, të financuar nga Qeveria Italiane dhe në...