+355 (04) 2400241 [email protected]

Agritra-Vizion  është  një organizatë jofitimprurese  që vepron në Dibër perj 15 vitesh ,në fillim si projekt i NNV dhe që nga 2001 funksionon si organizatë më vete.

Misioni

Forcimi i pozitës social-ekonomike  të grave dhe vajzave në Dibër nëpërmjët asistences teknike dhe keshillimeve në sektorët e bujqesisë, blegtorisë, mjedisit, turizmit dhe promovimit të barazisë gjinore.

Vizioni

Fuqizojmë gruan për të zhvilluar shoqërinë.

Agritra-Vizion  ofron shërbime që konsistojmë në:

  • aspektin social
  • ekonomik
  • dhe partneritetin