+355 (04) 2400241 [email protected]

Program nën-grantimi për të mbështetur OSHC-të shqiptare në zbatimin e projekteve të sipërmarrjes së gjelbër

Projekti i financuar nga BE “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE), fton OShC-të të aplikojnë me projekt-propozime në kuadrin e programit të tij të nën-grantimit për të mbështetur OShC-të shqiptare në zbatimin e projekteve të sipërmarrjes së gjelbër.

NAGE – Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër, një projekt i zbatuar nga Rrjetet e Zhvillimit Rural nga Shqipëria, Republika e Maqedonisë së Veriut, Kroacia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi – anëtarë të Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit Rural (BRDN) ofron mbështetje për të rritur ndikimin politik dhe vendimmarrës të BRDN dhe të antarëve të tij, përmes përfshirjes në proceset e reformimit te programeve dhe politikave rurale e bujqësore me synim prezantimin e konceptit të ekonomisë së gjelbër.

Programi i nën-grantimit të NAGE përmes dhënies së granteve të vogla për zbatimin e nismave të sipërmarrjes së gjelbër nga OSHC-të nga vendet e synuara do të mundësojë zbatimin e projekteve të rëndësishme për komunitetet vendore, duke forcuar aftësitë e OSHC-ve më të vogla. Shuma totale për aplikime është 126,000 EUR e cila do të mbështesë 36 grante në 6 vendet e synuara.

Përmes kësaj Thirrje për aplikime Rrjeti Shqiptar për Zhvillim Rural, si partner zbatues i projektit, synon t’iu akordojë 6 organizatave nga Shqipëria grante për zbatimin e nismave të tyre që synojnë inicimin dhe pilotimin e sipërmarrjes së gjelbër. Thirrja është në shumën totale prej 21,000 EUR dhe secili grant varion nga 3,000 deri në 3,500 EUR. Kohëzgjatja e projekt propozimeve nën këtë Thirrje varion nga 3 në 6 muaj.

Meqenëse bëhet fjalë për grante të vogla, inkurajohen OShC-të të mos ngurrojnë të aplikojnë me oferta financiare që afrohen me kufirin e sipërm të granteve (3,500 Euro). Gjithashtu, për shkak të gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore, bilanci i organizatës për vitin 2019 mund të paraqitet pas datës 31 Korrik 2020.

Afati për dërgimin e projekt-propozimeve është 1 maj 2020 ora 23:59.

Thirrja e plotë për aplikantët dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për t’u shkarkuar më poshtë (shqip):

1. Udhezime per aplikuesit per grante

2. Aneksi A Formulari i aplikimit per grant.docx

3. Аneksi B- Buxheti

4. Aneksi C -Formulari i te dhenave te subjektit ligjor

5. Aneksi D -Formulari i identifikimit financiar

6. Aneksi E_NAGE_Kontrata

dhe

7. Aneksi I-Model i raportit narrativ te ndermjetem dhe perfundimtar

8. Aneksi II Forma e raportimit financiar

9. Aneksi III – Forma e transferimit te pronesise se aseteve


CALL for APPLICATIONS

Sub-granting program to support Albanian grassroots CSOs in implementing green entrepreneurship projects

The EU-funded project “Networking and Advocacy for Green Economy” (NAGE), is seeking proposals from CSOs in the frame of its Sub-granting program to support Albanian grassroots CSOs in implementing green entrepreneurship projects.

 NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy, a project implemented by  Rural Development Networks from Albania,  Republic of North Macedonia, Croatia, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro – members of the Balkan Rural Development (BRDN) provides support in enhancing the policy and decision-making impact of Balkan Rural Development Network (BRDN) and its constituents, through involvement in the agricultural and rural program and policy reform processes for introduction of the green economy concept.

NAGE Sub-granting program through awarding of small grants for the implementation of green entrepreneurship initiatives of civil society organisations from the target countries will enable implementation of projects important for local communities, strengthening the capacity of smaller civil society organizations.  The Call for proposals is in the total amount of 126.000 EUR intended to support 36 grants in the 6 targeted countries.

Through this Call for proposals Albanian Network for Rural Development, as implementing partner of project, intends to award 6 organisations from Albania with grants for the implementation of their initiatives directed towards initiating and piloting green entrepreneurship. The Call for proposals is in the total amount of 21,000 EUR  and each grant ranges between 3000 and 3500 EURO. The duration of the project proposal under this Call for proposals is between 3 and 6 months.

Since the grants are small, the CSOs are strongly encouraged to apply with financial offers that approximate  the maximum financial limit (3500 EURO). Also, due to the situation of the Natural Disaster, the balance sheet and the profit and loss account of the organisation for 2019, may be presented after 31st of July 2020.

The deadline for submission of project proposals is 1st May 2020 by 23:59 p.m.

The complete Call for applicants and all relevant documents are available for download below (Albanian and English):

  1. Guidelines for Grant Applicants
  2. Annex A Grant application form
  3. Аnnex B- BUDGET
  4. Annex C – Legal Entity Sheet
  5. Annex D Financial identification form

and

  1. Annex E_NAGE_draft contract
  2. Annex I-Model interim and final narrative report
  3. Annex II Template of Financial Reports
  4. Annex III – Standard template for transfer of ownership of assets