+355 (04) 2400241 [email protected]

Nën komponentin IPA, programi IPARD II i Bashkimit Europian ofron mbështetje të konsiderueshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Shqipëri:

Në këtë fazë fillestare, programi IPARD II përmban katër masa:

  • Investime në aktive fizike në fermat bujqësore;
  • Investime në aktive fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit;
  • Diversifikimi Fermave dhe Zhvillimi Biznesit; dhe
  • Asistencë Teknike (AT).

Këtu mund të aksesoni Programin IPARD II (2014-2020).