+355 (04) 2400241 [email protected]

Volontari nel Mondo RTM është një organizatë jo-qeveritare e vullnetarizmit ndërkombëtarë. Që nga 1973 promovon projekte bashkëpunimi dhe solidariteti ndërkombëtarë në Afrikë, Ballkan, Ameriken Latine dhe Lindjen e Mesme si dhe aktivitete informuese, sensibilizuese dhe edukuese për zhvillim në Itali.

Misioni ynë është promovimi i dinjitetit të njeriut, mbrojtja e të drejtave themelore dhe realizimi i proceseve të zhvillimit ekonomik e social duke treguar kujdes ndaj njerzve dhe mjedisit. Operojmë nëpërmjet ndërhyrjeve afatmesme dhe afatgjata me pjesmarrjen aktive të partnerëve lokal, të përfituesve dhe përfshirjen e komuniteteve lokale.

Pika e jonë e fortë janë vullnetarët e angazhuar si jashtë vendit në projektet e zhvillimit, ashtu edhe në Itali në aktivitetet e sensibilizimit, edukimit mbi metodat dhe fushatat e mbledhjes së fondeve.

RTM ka ardhur për here të parë në shqipëri në vitin 1999 për t’ju dhënë ndihmë refugjatëve që vinin nga Kosova në zonen e Vau Dejës. Pas më shumë se një dekade pune në Kosovë, është hapur një zyrë në Vau Dejës, ku ka filluar promovimi i nismave të përqendruara në zhvillimin e zonave rurale dhe malore në Bashkitë Vau Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz. Nga 2014, RTM ka punuar në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, grupe informale dhe aktorë të tjerë në nivel lokal dhe kombëtarë për të mbështetur fuqizimin e grave dhe të rinjve rural, për të siguruar ndihmë teknike dhe finaciare për bizneset e vogla familjare, me një theks të veçantë zhvillimin e zinxhirit të mbarështimit të deleve dhe dhive, dhe inicimin e nismave për të promovuar produktet tipike dhe territoret e tyre të origjinës.