+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky raport fokusohet në politikat e zhvillimit rural në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ai ofron një analizë mbi përdorimin e qasjes LEADER në zhvillimin rural dhe diskuton se zhvillimi efektiv rural kërkon përfshirjen e aktorëve qeveritarë dhe rural, të cilët duhet të fuqizohen për të ndërmarrë nisma në përfitim të komuniteteve vendore. Raporti ofron një analizë të politikave aktuale të shtatë vendeve në fjalë dhe përmbledh workshopet studimore të organizuara në secilin shtet, si dhe mësimet e nxjerra.

Këtu mund të aksesoni Raportin (vetëm në gjuhën Angleze)