+355 (04) 2400241 [email protected]

ANRD

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Evente

Progresi dhe sfidat e agjendës evropiane të zhvillimit rural dhe bujqësor në Shqipëri

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) , organizoi më 15 janar 2020 në ambientet e EU House Tryezën e Diskutimit ‘Agjenda Evropiane e Zhvillimit Rural dhe Bujqësor në Shqipëri: Progresi dhe sfidat në të ardhmen’. Rreth 40 pjesëmarrës, ndër të cilët përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore të sektorit, anëtarë të Komitetit Monitorues të programit IPARD II, të donatorëve kryesorë që mbështesin reformat bujqësore dhe rurale, akademikë dhe ekspertë, përfaqësues të organizatave anëtare të ANRD dhe të tjera aktive në zhvillimin rural dhe bujqësor morrën pjesë në këtë tryezë.

Publikime

LETËR POZICIONIMI mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Përgatitja e Letrës së Pozicionimit është nxitur nga shqetësimet e fermerëve dhe sipërmarrësve rural rreth sfidave të shumta që ndeshin për të siguruar ndihmë dhe mbështetje komplementare publike të aktiviteteve të tyre ekonomike. Letra e Pozicionimit përfaqëson një përpjekje për të trajtuar disa nga sfidat kryesore dhe ofrimin e rekomandimeve për adresimin e barrierave që pengojnë programet dhe instrumentet publikë mbështetës të sektorit të jenë efektive për të dhënë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme në kohë.

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe institucione të tjera publike të NDËRTOJNË DIALOG

Workshope

Konferenca & Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita & Turne

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve, botën akademike dhe aktorë të tjerë për të rishikuar progresin aktual në zhvillimin rural dhe promovuar ndryshime në politika dhe praktika që sigurojnë se “Axhenda Rurale” do të zhvillohet dhe do të jetë përfshirëse për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunitetet rurale, si dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve etj.

Anëtarët ANRD

Programe / Projekte


Projekti Ruralbania

Projekti Ruralbania

INFORMACION MBI PROJEKTIN: Që nga shtatori 2022, një konsorcium italo-shqiptar është duke punuar për të mbështetur dhe promovuar prodhimin tradicional bujqësor në rajonin malor të Shqipërisë së Veriut nëpërmjet zbatimit të projektit Ruralbania. Projekti trevjeçar, i...

Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Kohëzgjatja Shtator 2022 -Shkurt 2024 Projekti "Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi" synon të kontribuojë në përmirësimin e situatës ekonomike të vajzave dhe grave në zonat rurale në bashkitë Elbasan dhe Kolonjë. Objektivat e projektit: Ofrimi i mbështetjes...

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Kohëzgjatja maj – tetor 2022 Projekti i propozuar synon të mbështesë fshatin Radomirë për të rritur konkurrencën e tij territoriale drejt promovimit të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Objektivi i projektit është ofrimi i mundësive të reja për zhvillimin e ekonomisë...

Tematikat


LEADER/CLLD

 

Fermat e vogla &familjare

 

Ekonomi e gjelbër

 

Zinxhirët e vlerës

 
,

Bujqësi e qëndrueshme

 

Përfshirja sociale

 

Agro-turizëm

 

Agrobiznes

 
Anrd
Postimet e fundit

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

 
Regjistrohu