+355 (04) 2400241 [email protected]

ANRD

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Evente

Progresi dhe sfidat e agjendës evropiane të zhvillimit rural dhe bujqësor në Shqipëri

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) , organizoi më 15 janar 2020 në ambientet e EU House Tryezën e Diskutimit ‘Agjenda Evropiane e Zhvillimit Rural dhe Bujqësor në Shqipëri: Progresi dhe sfidat në të ardhmen’. Rreth 40 pjesëmarrës, ndër të cilët përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore të sektorit, anëtarë të Komitetit Monitorues të programit IPARD II, të donatorëve kryesorë që mbështesin reformat bujqësore dhe rurale, akademikë dhe ekspertë, përfaqësues të organizatave anëtare të ANRD dhe të tjera aktive në zhvillimin rural dhe bujqësor morrën pjesë në këtë tryezë.

Publikime

LETËR POZICIONIMI mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Përgatitja e Letrës së Pozicionimit është nxitur nga shqetësimet e fermerëve dhe sipërmarrësve rural rreth sfidave të shumta që ndeshin për të siguruar ndihmë dhe mbështetje komplementare publike të aktiviteteve të tyre ekonomike. Letra e Pozicionimit përfaqëson një përpjekje për të trajtuar disa nga sfidat kryesore dhe ofrimin e rekomandimeve për adresimin e barrierave që pengojnë programet dhe instrumentet publikë mbështetës të sektorit të jenë efektive për të dhënë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme në kohë.

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe institucione të tjera publike të NDËRTOJNË DIALOG

Workshope

Konferenca & Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita & Turne

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve, botën akademike dhe aktorë të tjerë për të rishikuar progresin aktual në zhvillimin rural dhe promovuar ndryshime në politika dhe praktika që sigurojnë se “Axhenda Rurale” do të zhvillohet dhe do të jetë përfshirëse për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunitetet rurale, si dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve etj.

Anëtarët ANRD

Programe / Projekte


“Fuqizimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore në Krujë”

“Fuqizimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore në Krujë”

Projekti “Fuqizimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore në Krujë” fokusohet në promovimin e artizanatit tradicional krutan dhe praktikimin e mjeshtërive kryesore nga fëmijët e qytetit të Krujës. Qëllimi i kësaj nisme është të krijojë një mjedis nxitës për...

CultiVETing

CultiVETing

ANRD është e lumtur të njoftojë pjesëmarrjen në një projekt inovativ: “CultiVETing: Cultivating Entrepreneurship in the Agrifood Sector through VET”. Ky projekt synon të mbulojë hendekun midis sektorit AFP* dhe nevojave të tregut të punës në sektorin AgriFood në...

Tematikat


LEADER/CLLD

 

Fermat e vogla &familjare

 

Ekonomi e gjelbër

 

Zinxhirët e vlerës

 
,

Bujqësi e qëndrueshme

 

Përfshirja sociale

 

Agro-turizëm

 

Agrobiznes

 
Anrd
Postimet e fundit

Bëhu pjesë e ANRD!

 
Regjistrohu