+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd
[show-testimonials alias='shqip']

Evente

Takime Rajonale “Lidhja e aktorëve dhe nismave vendore për praktika të qëndrueshme në zhvillimin rural”

Takimet rajonale pasuan forumet vendore të organizuara në 12 qarqet e vendit dhe mblodhën rreth 120 pjesëmarrës. Takimet rajonale synuan të fuqizojnë aktorët vendorë për të influencuar një mjedis inkurajues për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Roli dhe kontributi i aktorëve aktivë në rajon në lidhje me ndërhyrjet e 100 fshatrave ishte në fokus të diskutimeve. Bazuar në zhvillimet e momentit në zhvillimin rural, në fokus të takimeve rajonale ishte dhe përcaktimi i mjeteve efektive për të adresuar nevojat në lidhje me programin 100 fshatrat.

Publikime

Komentar “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale”

Komentari “Qasja LEADER dhe Programi i 100 Fshatrave – Një Perspektivë Plotësuese dhe Sinergjike për Zhvillimin e Integruar të Zonave Rurale” është një dokument politikash që synon të sjellë në vëmendjen e aktorëve publikë, jopublikë dhe donatorëve një paradigmë të re për zbatimin e zhvillimit rural me pjesëmarrje përmes qasjes Leader.

Workshope

konferenca dhe Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita / Turne

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve, botën akademike dhe aktorë të tjerë për të rishikuar progresin aktual në zhvillimin rural dhe promovuar ndryshime në politika dhe praktika që sigurojnë se “Axhenda Rurale” do të zhvillohet dhe do të jetë përfshirëse për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunitetet rurale, si dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural Shqiptar

Parlamenti Rural ofron një mundësi të rëndësishme për politikë-bërësit, institucionet publike dhe private, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e donatorëve etj.

Anëtarët Anrd

Anrd

Programe / Projekte


Anrd

Tematikat


LEADER/CLLD

Fermat e vogla &familjare

Ekonomi e gjelbër

Zinxhirët e vlerës

,

Bujqësi e qëndrueshme

Përfshirja sociale

Agro-turizëm

Agrobiznes

Anrd
Postimet e fundit

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu